Kan det lokala livet på landsbygden bli en ny trend för turistbranschen?

Världen kan förändras snabbt, vilket de senaste månaderna har visat oss. Om det någonsin kommer att bli detsamma än innan COVID-19-pandemin, återstår att se. Ändå har det förändrat turistsektorn i hela världen. Åtminstone under den överskådliga framtiden verkar det som om tiden för massturism och attraktioner för stora kundgrupper är förflutet. Samtidigt har små, ”orörda” och privata turistmål och produkter ökat intresset bland nya kundgrupper. Nu, mer än någonsin, finns det en efterfrågan på marknaden för attraktiva turistprodukter som baseras på natur, småskalig produktion, äkta livsstil och hållbarhet. Dessa är alla attribut som lätt kan associeras med landsbygdsturism.

 

Det är precis den potential som det nya gränsöverskridande turisminitiativet: Lantlig livsstil – Att skapa attraktiva landsbygd livsstilsresemål syftar till att utnyttja. Nordiska och baltiska länder har flera specialiteter relaterade till den autentiska landsbygdsstilen, som fortfarande till stor del är underutnyttjade i turismförsörjningen. En av anledningarna är att små aktörer, som turistleverantörer på landsbygden vanligtvis är, särskilt när det gäller utländska marknader, sällan når marknaderna på egen hand. Även om vi inte alltid ser det, gäller detsamma även länderna. Ju längre bort marknaderna är, desto större enheter behövs för att nå synlighet och trovärdighet. Till exempel på marknader som Japan betraktas de nordiska och baltiska länderna ofta av turistmarknadsförare som en större enhet snarare än en destination som bara består av ett land. Därför är huvudsyftet med Rural Lifestyle-initiativet att kombinera en lantlig livsstil, turistprodukter och destinationer i flera länder för att få tillräckligt med kvalitetsförsörjning för de utländska marknaderna.

Projektet utvecklar och sammanställer Rural Lifestyle-produkter från Sverige, Åland, fasta Finland, Estland och Lettland. Dessa länder och regioner har en gemensam historia och därmed gemensamma särdrag i landsbygdens livsstilar, såsom likhet mellan natur / kulturarv, matchande värden och därmed respekt för miljön som kan bilda en sammanhängande produktbas för större marknader. Samtidigt finns det dock tillräckligt med skillnader för att erbjuda ett urval av intressanta produkter snarare än upprepningar av samma produkt inom alla områden. Samarbetet med livsstil på landsbygden syftar alltså till att öka tillgången på samt för kvalitetsprodukter på landsbygden. Eftersom turistdestinationens hållbarhet säkerställs på bästa sätt genom att locka besökare och företag att göra dem ekonomiskt livskraftiga, gör projektet också en stark satsning på marknadsföring, särskilt på asiatiska och tyska marknader.

Lantlig livsstil – Att skapa attraktiva livsstilsresemål på landsbygden – initiativ kommer att genomföras mellan 2020-2022 bland 8 partners från deltagande länder som kombinerar expertis från forskning och praktik. Lead Partnern är Estlands Universitet för biovetenskap från Tartu. Den Åländska partnern är Företagsam Skärgård. Projektet delfinansieras av Interreg Central Baltic 2014-2020-programmet och av Ålands Landskapsregering.

Om du är intresserad att veta mera eller har en produkt som du vill utveckla inom Rural Lifestyle var gärna i kontakt med Projektledaren för projektet, Agneta Wackström på agneta.wackstrom@skargarden.ax 

Information in English click here