European Small Islands Federation

Allt fler beslut som påverkar ö-bor tas inom EU. Konkreta exempel är indelningen i “stödområden” i EU, förutsättningar för riktat stöd till jordbruk och fiske, regler kring fraktstöd, statsstödsregler etc. Denna gradvisa överföring av besluten till EU innebär att vi måste bevaka våra villkor även på EU-nivå.

Samverkan

För att ha större förutsättningar att lyckas med detta har ett samarbete utvecklats mellan olika nationella ö-organisationer. SRF tog 2001 initiativ och bjöd organisationer från Danmark, Finland, Frankrike, Irland och Skottland. Ett nätverk bildades med den första uppgiften att jämföra olika villkor för de små öarna i de olika länderna. Detta skedde i ett gemensamt projekt, Inter Island Exchange Project.

Nätverk blir federation

Efter ett par år formaliserades samarbetet och European Small Islands Federation bildades. Sedan har ytterligare tre medlemmar anslutits, från Estland, Grekland och Italien. Den gemensamma identiteten är att medlemmarna i ESIN representerar befolkningen på små öar som inte utgör en egen administrativ region. I dessa nio länder finns cirka 1200 bebodda sådana öar med totalt cirka 343 000 invånare. 2009 kom ytterligare en förening med, från Ålands skärgård.

Två uppgifter

Genom ESIN arbetar vi med två uppgifter, dels att överföra kunskaper och erfarenheter mellan öarna inom EU samt dels att med gemensam styrka informera och påverka EU:s politiker och institutioner.

ESIN har nu elva medlemmar, Sverige, Finland, Danmark, Irland, Skottland, Frankrike, Estland, Italien, Grekland, Åland och Kroatien.