Ö för Ö Åland

Den åländska skärgården står för en stor del av Ålands attraktionskraft och har en stor potential för utveckling. Samtidigt står den inför flera utmaningar. Hur säkerställer vi samhällsservice, hur utökar vi turistsäsongen, vad kan öka företagandet och inflyttningen? Konceptet Ö för Ö tar oss snabbt till handling.

Konceptet Ö för Ö är en framgångsrik metod för effektiv samverkan och lokal delaktighet i skärgårdsregioner, som har utarbetats av Länsstyrelsen i Stockholm. Ö för Ö har som syfte att genom handling och genomförande skapa unika utvecklingsprojekt på varje ö. Som ett resultat med åländsk anknytning kan nämnas Central Baltic-projektet SEASTOP.

Tanken är att Företagsam skärgård ska ordna ö-träffar i två av de åländska skärgårdskommunerna under våren 2018 och fyra under hösten. Till ö-träffarna bjuds alla i kommunen samt samarbetspartners och beslutsfattare i kommun och landskapsregering.

Ö för Ö går praktiskt taget ut på att sitta tillsammans med lokalbefolkningen för att kartlägga öns unika attraktionskraft, spåna på idéer och ge stöd för förverkligande.

  1. Inventering – Varje ö inventeras vad gäller service, hamnar, natur, bostäder, företag, mm. Detta görs i samråd med kommunerna och kompletteras vid workshopen.
  2. Idéworkshop – fastboende, deltidsboende, företagare – alla som har något med ön att göra är välkomna att delta för att tillsammans identifiera och planera lokalt förankrad utveckling – Vad har vi? Vad kan vi göra av det? Vad behöver vi hjälp med?
  3. Uppföljning – Workshopen dokumenteras, och de idéer som prioriteras av deltagarna får kontaktpersoner och en mentor vid behov som bistår vid genomförande

Styrkan i metoden är att den synliggör och lyfter det som redan finns och bygger vidare på det utifrån respektive ös förutsättningar och intresse.

Samarbetspartners

Koordinator Leader Åland, Alexandra de Haas, info@leader.ax

Central Baltic Contact Point, Ester Miiros, ester.miiros@regeringen.ax

Ålands Näringsliv, Susanne Olofsson, susanne.olofsson@naringsliv.ax

Landsbygdsutvecklare Lena Brenner, lena.brenner@regeringen.ax

Näringslivsutvecklare Dan Backman, dan.backman@regeringen.ax

SKUNK, verksamhetsledare Mia Hanström, info@skunk.ax

Visit Åland, Camilla Sommarström, camilla.sommarstrom@visitaland.com

Kommunförbundet, Magnus Sandberg, magnus.sandberg@kommun.ax

Planen är att presentera de idéer som vuxit fram i de olika kommunerna via sociala medier, kommunblad och vid ett gemensamt seminarium när projektet är klart. Projektidéerna kommer också att följas upp.

På denna sidas undersidor finns sedan resultatet av de ö-träffar som skett.

För mer information, kontakta projektledare Simon Holmström på simon@skargarden.ax 

Comments are closed.