Skärgårdsakademin

Vad är vi?
Skärgårdsakademin är ett utbildningsprojekt som strävar till att förbättra informations- och kommunikationsteknologi (IKT) färdigheter bland företagare och potentiella företagare i skärgårdskommunerna.

Vad är vårt mål?
Vårt huvudsakliga fokus är att lära ut praktiska färdigheter inom IKT som motsvarar företagarnas behov och samtidigt stärka deras affärskunnande. Eftersom företagande är krävande och intensivt är vårt mål också en individuell anpassning av lärandet. Utbildning sker genom deltagande i valfritt antal moduler som består av gemensamma informationstillfällen, självständiga studier/övningar, personlig handledning på plats med deltagarnas utrustning och delvis även genom distansundervisning, undervisningsformen varierar mellan moduler och innehåll. Genom deltagandet i modulerna bör deltagarna få en bättre kunskap om vad IKT kan göra, bättre kunskap om hur man kan integrera IKT i det egna företaget och vilken IKT som det lönar sig att satsa på samt möjlighet till personlig datasupport

Preliminärt planerar vi erbjuda följande tolv kursmoduler:

Modul 1 – Grunderna om IKT

 • Modul1 strävar till att lära ut grunderna om informations- och kommunikationsteknologi. Som ett resultat av denna modul skall de studerande inhämta basfakta om datorer, mobila enheter och dator/mobil kommunikation. Relevanta frågor är tex vad är det man betalar för i hårdvaran respektive mjukvaran. Strävan att möjliggöra informerade köpbeslut av hård och mjukvara. Att ha en grundläggande förståelse för datorer och kommunikationsteknologier och vikten av säkerhet och lösenord. Modulen innefattar även diskussion kring säkerhetsfrågor, t.ex. virus, lösenord och sårbarhet i datasystem. Vidare lärs grundläggande funktioner så som filer och lagringssystem, program och appar. Modulen täcker användning av Internet, surfing, e-post, nät-etikett och olika typer av kommunikationsmetoder. Dator kontra mobil, vad är skillnaden, vilka är likheterna. Vidare täcker modulen grundläggande information om hårdvara. De centrala delarna av datorer, vad gör processor, minne, hårddisk, grafikkort, operativsystem etc. Olika typer av datauppkopplingar. Hur man kan koppla ihop utrustning och skapa hemmanätverk.

Modul 2 – Affärskunnande som utnyttjar IKT lösningar

 • Modul 2 strävar till att lära ut grunderna om informations- och kommunikationsteknologi i relation till affärskunnande och bredda kunskaperna inom både affärskunnande och IKT. Vilka typer av affärssystem finns idag för företagen. Vilken nytta har man av dem? Hur kan de appliceras i företaget? Modulen behandlar utveckling av affärsmodeller i samband med IKT lösningar, t.ex. affärsmodeller och processer, utveckla prissättning, nå nya marknader. Hot och möjligheter som IKT för med sig för företag(et).

Modul 3 – Internets möjligheter och nya affärsmodeller

 • Modul 3 strävar till att introducera och bekanta deltagaren med de nya möjligheter och nya affärsmodeller som Internet för med sig. I modulen diskuteras möjligheterna till samarbete över nätet mellan kunder, företagare och andra intressenter (Crowdsourcing). T.ex. kunder som lägger upp information på Google, hur man kan utnyttja lokal kännedom, ta in idéer från kunder (community developement). Modulen utforskar även möjligheterna att köpa tjänster och skapa samarbeta över nätet t.ex. Amazon Mechanical Turk och Fiverr där man kan hyra in ”arbetare” eller på andra sätt utlokalisera arbetsmoment (outsourcing). Vi bekantar oss med nya intäktskanaler, plattformer för del- och kundfinansiering (Kickstarter, Patreon), samarbete, reklamfinansiering, och ”kringprodukter”.

Modul 4 – Basmodul i Office paket

 • Modul 4 ger deltagarna en grundläggande kunskap om användningen av ordbehandling, kalkylblad och presentationer. Exempel på modulens innehåll är att lära sig skapa dokument och mallar, använda stilar för text. Grundläggande kalkylering i kalkylblad. T.ex. skapa formler för enkla beräkningar och grafer, skapa enkla budgetar och fakturor. Olika affärsstödande dokument som balansräkning, resultaträkning och kassabok. Ingår även introduktion till att skapa presentationer och hur man exporterar dokument till pdf filer.

Modul 5 – Avancerad modul i Office paket

 • Modul 5 strävar till att utveckla datoranvändandet till rutin, och fördjupa kunskaperna i office paket. Deltagarna lär sig hantera listor, enkla databaser, automatisera funktioner och länka samma delar av office paket (t.ex. exportera kalkylbladsdata till ordbehandling). Användning av avancerade funktioner, t.ex. sektioner i dokument, ändra och spara stilar till mallar, text funktioner och referensfunktioner i kalkylblad. Hur man skyddar arbetsböcker, länkar data mellan arbetsböcker och blad och importera ”databaser” till Excel. Användning av absoluta och relativa referenser, makron och formulär.

Modul 6 – Internet, Sociala medier & marknadsföring

 • Modul 6 introducerar användning av Internet och sociala medier som kanal för att informera och marknadsföra. Begränsningar med att använda e-post, Internet och sociala medier, som lagar, regler, reklam blockerare och annat. Bygga en social media strategi, verktyg för att göra användandet av sociala medier mera rutinartat. Översikt av reklamtjänster som Google Adsense och Analytics.

Modul 7 – Grafisk design och bildhantering

 • Modul 7 behandlar bildhantering för webb och reklam. Grunderna i bildhantering, olika bildformat, färgval. Praktiska kunskaper om hur man kan ändra storlek på bilder, förbättra bilder, lägga på text/grafik, beskära bilder, fotohantering (använda filter), ladda upp bilder på nätet, hur bildlagring online fungerar, bildrättigheter.

Modul 8 – Det mobila kontoret

 • Modul 8 har som mål att introducera deltagarna till de möjligheter som mobil teknik medför. T.ex. användning av molntjänster (t.ex. Google Docs, gMail och dylikt) och appar som ger tillgång till affärslösningar var du än befinner dig. E-mötesteknik för effektivare användning av distanskommunikations möjligheter.

Modul 9 – Webbutveckling och e-handel

 • Modul 9 syftar till att bekanta deltagarna med att skapa och upprätthålla hemsidor för företagande. Modulen lär ut hur man registrerar webbdomäner, laddar upp filer och annan teknisk kunskap. Grundläggande webbdesign, hur man lägger upp texter och bilder, strukturerar för läsvänlighet på olika plattformer (skärm/mobil). Vi bekantar oss med innehållstjänster (paketlösningar för hemsidor, webbhotell), webbadministration av hemsidor och underhåll. Hur man kan bygga vidare på plattformer för hemsidor med olika utvidgningar som t.ex. e-handelslösningar, bokningssystem etc.

Modul 10 – IKT Doktorn, kontakt med datastödperson

 • Modul 10 är en stödmodul som ger deltagarna tillgång till kontakt med stödperson. Deltagare kan kontakta stödpersonen via telefon och epost för att få svar på frågor. Datorstöd kan också ges på distans (t.ex. via videotelefoni eller datorbaserat stöd) eller på plats beroende på behov och tillgänglighet.

Modul 11 – Ny teknik

 • Modul 11 strävar till att introducera nya tekniker som kommer att påverka företagandet i ett mellanlångt till långt perspektiv. Till exempel 3D utskrift, nya smarta (uppkopplade) hus och apparater, så kallat ”Internet of Things”. Andra diskussionsämnen kommer vara sammansmältningen av den digitala och reala världen t.ex. virtuell verklighet, Pokemon GO och företagande i en ”Big Data” värld där mer och mera information samlas in och behandlas i företag.

Modul 12 – Övrig skräddarsydd modul enligt intresse

 • Modul 12 är en öppen modul vigd för att tillhandahålla utbildning i specifika program/system önskade av deltagare.

Start av undervisningsmoduler planeras till försommaren 2017 och kommer finnas tillgängliga till 2019 (eller så länge behov och finansiering finns). En symbolisk deltagaravgift uppbärs. Intresserade får gärna höra av sig redan nu med önskemål och förslag så kan vi planera och skräddarsy utbudet bättre.

Kontakta utbildningsledare Henri Korvela tel. 0403798637 (kl 10-16) eller per e-post: akademin@skargarden.ax för (ickebindande) intresseanmälningar och frågor.

Du kan nu anmäla dig med vårat anmälningsformulär:
Anmäl dig till Skärgårdsakademin här!

Fyll också i uppgifter om nuvarande datoranvändning så att vi ser hur läget ser ut idag och kan anpassa utbudet på utbildning:
Enkät om dator och Internet användning


Skärgårdsakademin är ett projekt finansierat av Ålands Landskapsregering och Europeiska socialfonden.

Ålands Landskapsregering

Comments are closed.